Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ett stort beslut
2017-04-02 19:31
Jag har fattat ett stort beslut. Jag kommer inte att fortsätta satsa på tiokamp. Det är ett beslut som är djupt förankrat i mig och jag vet att det är rätt beslut. I grund och botten känner jag att  jag inte är villig att utsätta kroppen för den belastningen som jag tror krävs för att fortsätta utvecklas som tiokampare. Jag har älskat att hålla på med tiokamp och verkligen vuxit fram till en person som jag är stolt över att vara idag. Jag har fortsatt att satsa för att jag har vetat att jag bara får en chans till det här i livet och allt annat kan vänta till senare. Jag upplever nu att jag har fått ut det jag har velat som person i min strävan mot världseliten i tiokamp och att en fortsatt satsning snarare skulle börja bryta ner mig mer än att fortsätta stärka mig. Jag är nöjd med vad jag åstadkommit som mångkampare under drygt 10 års tid och är nu redo för nya utmaningar och prioriteringar. 

Jag kommer nu att göra en satsning på 400m häck. Jag är tacksam för att nya möjligheter står för min dörr och jag kommer att ta mig an dem med samma passion och energi som jag har riktat åt min tiokampssatsning. Jag uppmuntrar verkligen alla unga idrottare att våga satsa på sin idrott och hänga med upp i åren. De insikter man tvingas fram till när man får hantera tuffa motgångar upplever jag som ovärderliga lärare för livet för den som väljer att se dem så och de stunder när kroppen och sinne fungerar till 120 procent är känslan av att vara fullt levande helt obeskrivbar och jag har många gånger gråtit av lycka i sådana stunder. Jag har under de senaste åren dedikerat de flesta av årets veckor åt 8-12 pass per vecka med 4 timmars träning om dagen, en timmes mental träning på morgonen, 2 timmars studerande av tiokamp i alla dess former, olika typer av aktiv återhämtning, dokumentation och analys av träning, bra kost och bra sömn (nja). Min Coach tror nästan att jag har varit överambitiös i vissa perioder, det kan stämma. Resterande tid har vigts åt min familj och halvtidsstudier. Jag är väldigt tacksam för att ha gjort den här resan men också att den nu är över. Jag hoppas att jag kommer att kunna fortsätta uppleva lycka inom idrotten, fortsätta att utvecklas som människa, få inspirera genom mitt idrottande men också utanför banan. Jag ser fram emot att få lite mer tid med min familj och även att öppna upp för andra områden på sikt. Jag ser fram emot att vara lite skonsammare mot min kropp och kunna njuta av att träna för fullt igen. 

Tack till alla som har stöttat mig under denna resan. De flesta hänger med även på nästa. 

Extra stort tack till mina tränare Magnus, Linda-Marie och Kari för stöttning i alla grenar. Till Hässelby SK och Hello Sweden för det ovärdeliga stödet. Till Coach Conny Silfver för din stora passion, för din vänskap och för alla långa dagar vid min sida. Till min familj som har kämpat för min dröm. Magdalena du har betytt allt ❤Ive made a big decision. I will not continue to invest in the decathlon. It is a decision that is deeply rooted in me and I know its the right decision. Basically, I feel that I am not willing to expose my body to the stress that I believe is required to continue to develop as a decathlete. I have loved to get involved with the decathlon and really grown into a person Im proud to be today. I have continued with the decathlon because Ive  known I only get one chance at this in life and everything else can wait until later. I feel now that Ive grown to the person i really wanted to become in my pursuit of reaching for the worlds elite in the decathlon and to continued investment rather would begin to break me down more than to continue to strengthen me. Im happy with what I accomplished as decathlete over the last 10 years and is now ready for new challenges and priorities.

I will now make a bet on the 400m hurdles. I am grateful for that new opportunities are on my door and I will take them on with the same passion and energy that I have addressed to the dec. I really encourage all young athletes to dare to pursue their sport and hang on up in the years. The insights that can be forced to you when you can handle the tough setbacks I experience as invaluable teachers of life for those who choose to see them, and the moments when the body and mind functioning at 120 percent, the feeling of being fully alive is completely indescribable and I have many times cried of happiness at such moments. I have in recent years dedicated most of the year at 8-12 workouts per week with 4 hours of training a day, one hour of mental training in the morning, two hours studying the decathlon in all its forms, various types of active recovery, documentation and analysis of exercise, good diet and good sleep (well). My coach almost think I have been over-ambitious in certain periods, it may be true. The remaining time has been devoted to my family and half-time studies. Im very grateful for having made this journey but also that it is now over. I hope I will be able to continue to experience happiness in sport, to continue to develop as a person, get inspire through my sports but also off the track. I look forward to getting some more time with my family and also to open up to other areas in the long term. I look forward to being a little kinder to my body and be able to enjoy the training full out again!

Thanks to all who have supported me during this trip. Most hang with even the next.

Special thanks to my coach Magnus, Linda-Marie and Kari for jacking in all branches. For Hässelby SK and Hello Sweden for the invaluable assistance. Coach Conny Silfver for your passion, for your friendship and for all the long days at my side. To my family who have fought for my dream. Magdalena you meant everything ❤

Sorry for mostly google translate (I have to put the kids to bed).

Nyhetsarkiv
10 par skor på hyllan 2017-08-21 19:49
Ett stort beslut2017-04-02 19:31
Tillbaka på banan!2016-02-12 10:52
Tråkiga nyheter2015-06-22 12:08
Mitt 20142014-09-09 19:50
Säsongen hittills2014-08-18 05:09
Se loppet här!2014-05-27 14:06
100% eko idag!2014-01-30 16:15
 
Intervju med TV4 inför EM i Göteborg
Sponsorer